2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ H-FCD: Hybrid Fuzzy Centroid and DV-Hop Localization Algorithm in Wireless Sensor Networks 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มกราคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Fifth International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม UK Simulation Society/Asia Modelling and Simulation Section 
     สถานที่จัดประชุม Sheraton Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Langkawi, Malaysia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มกราคม 2557 
     ถึง 29 มกราคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 551-555 
     Editors/edition/publisher IEEE Computer Society's Digital Library (CSDL) 
     บทคัดย่อ A variety of applications for wireless sensor network technology have become practical and available including environment, healthcare, civil, and military, leading to greater interest in both the research and industrial community. Despite several distinctive features, i.e., tiny size and portable, embedded various sensing capability, and cost-effectiveness, among routing and reliability, localization is one of the key challenges. Due to the cost and limitation of additional hardware nodes, a range-free localization scheme based on the absolute point-to-point distance estimation, is promising and is being pursued as a cost-effective approach. Thus, we propose a novel hybrid localization algorithm utilizing distinctive characteristics of centroid-based and DV-Hop-based approaches with a heterogeneous number of reference nodes. In addition, an extra weight derived from a fuzzy logic function using signal intensity is employed. These combinations are Hybrid Fuzzy Centroid and DV-Hop Localization leading to outstanding performance in terms of location error reduction when compared to other state-of-the-art range-free localization schemes. 
ผู้เขียน
555020283-1 นาย วีรัท เกตุแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
547020051-9 น.ส. กนกมน รุจิรกุล
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0