2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Using an Artificial Neural Network and a Mathematical Model for Sugarcane Harvesting Scheduling 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2011 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National University of Singapore 
     สถานที่จัดประชุม Furama RiverFront Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Singapore 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2554 
     ถึง 9 ธันวาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 308-312 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ In this paper, the sugarcane harvesting scheduling problem, in the northeast region of Thailand, is addressed. Since there are many small size farmers are participated as suppliers of the sugarcane mill, a harvesting schedule, which could provide the maximum production yield for sugarcane mill and also equal opportunity for farmers to harvest at their suitable time are required. A model, which is the combination of an artificial neural network (ANN) and a mathematical model, is proposed to solve the problem. The ANN is used to forecast sugarcane yield of each plantation over harvesting season. Then, the forecasted values are used by the mathematical model to find the optimal harvesting schedule. The objective function of the proposed mathematical model is to maximize the total sugarcane yield; meanwhile the harvesting scheduling maintains the equality among farmers in the group. The application of the model is also investigated with an example problem. 
ผู้เขียน
527040027-2 นาย สุรเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0