2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินผลผลิตอ้อยก่อนเปิดหีบด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจาปี ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2556 
     ถึง 24 พฤศจิกายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 626-632 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความนี้นำเสนอการประเมินผลผลิตอ้อยด้วยโครงข่ายประสาทเทียม โดยเป็นการประเมินก่อนการเปิดหีบของโรงงานน้ำตาล ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตอ้อย ได้แก่ ประเภทอ้อย ความสามารถในการเพาะปลูก พันธุ์อ้อย ประเภทดิน การให้น้ำเสริม อายุอ้อย ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุด ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำฝนสะสม และอายุตอ ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลในการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม โดยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการประเมินผลผลิตอ้อยถูกแบ่งออกเป็น 9 รูปแบบ จำแนกตามประเภทอ้อยและความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมที่พัฒนาขึ้นทั้ง 9 รูปแบบมีความแม่นยำที่ดีในการประเมินผลผลิตอ้อย 
ผู้เขียน
527040027-2 นาย สุรเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0