2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Adsorption of Graphene Oxide for Removal of Alizarin Red S from Aqueous Solution 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มกราคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PAACON2015) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Science Society of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness Princess Chulabhon Mahidol and Department of Chemistry, Faculty of Science, King Mongkut's University of Technology Thonburi 
     สถานที่จัดประชุม Amari Watergate Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 มกราคม 2558 
     ถึง 23 มกราคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 173 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ Textile dyeing process is an important source of an environmental pollution. One of the most problems of textile wastewater in addition to both toxic and carcinogenic nature is color effluent. Particularly, alizarin red S (ARS) dye is widely used for dyeing textile materials. The removal of ARS is crucial process from both economical and environmental points of view. This research was aimed to study the adsorption of ARS using graphene oxide (GO) as an adsorbent compared with bare graphite powder (BGP). For optimum conditions, the effects of the initial concentration of ARS, solution pH, adsorbent dosage, and contact time were investigated in detail. The water-soluble dye was analyzed spectrophotometrically at 422 nm. The optimum conditions for ARS removal from aqueous solution were consisted of 350 mg/L initial concentration of ARS dye with 0.02 mg adsorbent at pH 2. The adsorption equilibrium was completely reached within 30 min. The maximum adsorption capacity of GO was 88.50 mg/g which was higher than that of BGP (34.13 mg/g). The adsorption isotherms for GO and BGP fit well with the Langmuir and Freundlich models, respectively. It is, therefore, evident that the as-prepared GO can be used as a high potential adsorbent for the anionic dye. 
ผู้เขียน
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0