2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development of the Belief Culture Ontology and Its Application: Case Study of the GreaterMekong Subregion 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 มกราคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer International Publishing AG, Part of Springer Science+Business Media 
     ISBN/ISSN ISBN 978-3-319-15615-6 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 8943 
     เดือน 14 April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า Chapter 22 
     บทคัดย่อ In this paper, the development of an ontology that represents the knowledge of belief culture in the Greater Mekong subregion(GMS) is presented. The ontology was carefully designed to specify the concepts relevant to intangible and tangible cultural heritage and the relations among them. The knowledge domain in this work focuses on the cultural context and implicit attributes of the GMS as an initial case study. To further illustrate the potential of the developed ontology, a semantic search application was implemented and then evaluated by experts. On the evaluation processes, several complicated queries were designed in order to fully utilize the relations among ontological classes, and the results were returned accurately. The evaluation proved that the ontology was well defined in aspects of its hierarchical structure and relations from intermediate concept layers. 
     คำสำคัญ Belief culture, Intangible attributes, Ontology, Semantic search, Greater Mekong subregion 
ผู้เขียน
537080013-0 นาย วิระพงศ์ จันทร์สนาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0