2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Utilization of Agricultural Residues of Pineapple Peels and Sugarcane Bagasse as Cost-Saving Raw Materials in Scenedesmus acutus for Lipid Accumulation and Biodiesel Production 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 เมษายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Biochemistry and Biotechnology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร springer 
     ISBN/ISSN DOI 10.1007/s12010-014-0949-4 
     ปีที่
     ฉบับที่ 173 
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 1495–1510 
     บทคัดย่อ The aim of this study is to optimize the lipid accumulation in microalgae by using two agricultural residues of pineapple peels and sugarcane bagasse as lowcost organic carbon sources. Green microalgae Scenedesmus acutus was isolated and selected for cultivation. Effects of three initial sugar concentrations and the stage for adding sugar during cultivation on biomass and lipid production were investigated. The results clearly showed that two-stage cultivation is more suitable than one-stage. The maximum biomass concentration and productivity were obtained at 3.85 g/L and 160.42 mg/L/day when sugarcane bagasse was used. The highest lipid content and lipid yield was reached at 28.05 % and 0.93 g/L when pineapple peels were used, while in the case of sugarcane bagasse, 40.89 % and 1.24 g/L lipid content and yield were obtained. Lipid content was found in normal condition (autotrophic) at 17.71 % which was approximately 2.13-fold lower than when sugarcane bagasse was used (40.89 %). Biodiesel production via in situ transesterification was also investigated; the main fatty acids of palmitic acid and oleic acid were found. This work indicates that using agricultural residues as organic carbon sources could be able to increase lipid content and reduce the cost of biofuel production. 
     คำสำคัญ Microalgae, Scenedesmus acutus, Agricultural residues, Pineapple peels, Sugarcane bagasse, Lipid, Biodiesel 
ผู้เขียน
547160012-8 น.ส. พนิดา รัตนพลที [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 5