2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ผลิตยางก้อนถ้วย ในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มกราคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่ Suppl. 1 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 734 - 737 
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ต้นทุนผลตอบแทนจากการผลิต การจัดการการตลาด และปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผู้ผลิตยางก้อนถ้วย โดยทำการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 30 ราย ในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรในพื้นที่ศึกษามีต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ย 5,697.3 บาทต่อไร่ และมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 1,440.4 บาทต่อไร่ โดยมีรายการต้นทุนที่มีสัดส่วนสูง ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานกรีด และค่าปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช ดังนั้นเกษตรกรควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการในสวนยางเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ และการปลูกพืชอื่นแซมมยางเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 
     คำสำคัญ ยางก้อนถ้วย ต้นทุนและผลตอบแทน 
ผู้เขียน
545030072-1 น.ส. ชลธิชา บุราณสาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0