2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Influence of variety and harvest maturity of on phytochemicals content in corn silk 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กุมภาพันธ์ 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Food Chemistry 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELSEVIER 
     ISBN/ISSN 0308-8146 
     ปีที่ 2558 
     ฉบับที่ 169 
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 424-429 
     บทคัดย่อ Corn silk has been used as a traditional herb in Asia. The objective of this study was to evaluate variability in phytochemicals in corn varieties at three maturity stages of corn silk. Ten vegetable corn varieties were evaluated in a completely randomized design with three replications. Data were recorded for total phenolic (TPC), total flavonoids (TFC), total anthocyanin (TAC) and antioxidant activity (AA) by DPPH free-radical-scavenging assays. Differences among corn varieties were observed for all parameters at all maturity stages, and the interactions between maturity stage and corn variety were significant. TPC and TAC were highest at milky stage, whereas TFC and AA were highest at silking stage. TPC, TFC and AA were highest in super sweet corn and white corn at silking stage. PWC5 variety of purple waxy corn at milky stage had the highest values for all parameters, and it is useful for further development of functional food products. 
     คำสำคัญ Phenolic compounds; flavonoid; anthocyanin; vegetable corn; functional food 
ผู้เขียน
547030007-6 นาย เอกรินทร์ สารีพัว [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0