2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of genotype and growing conditions on phytochemicals and antioxidant activity of corn silk 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 ตุลาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 12th Asian Maize Conference and Expert Consultation on “Maize for Food, Feed, Nutrition and Environmental Security” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม CIMMYT, FAO, APAARI, Thailand Department of Agriculture 
     สถานที่จัดประชุม Bangkok, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 ตุลาคม 2557 
     ถึง 1 พฤศจิกายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 419-422 
     Editors/edition/publisher B.M. Prasanna 
     บทคัดย่อ Corn silk is traditionally used an herb and it is also an excellent source of natural antioxidant. Stability of phytochemicals and antioxidant activity in corn silk is important for use as raw material for production of functional food and health products. Environment affects the contents of phytochemicals in the plant. The objectives of this study were to evaluate the effects of genotypes, growing locations and their interactions on phytochemicals contents in corn silk. Eight corn hybrids were evaluated in a completely randomized design with three replications at four locations. Corn silks were harvested at market maturity and the content of total phenolics, flavonoids and anthocyanins was assessed. In addition the antioxidant activity determined by DPPH and TEAC techniques was also measured. Location, genotype and location by genotype interactions were significant for all studied traits. Samples from Sara Buri had the highest total flavonoid content, total anthocyanin content and antioxidant activity; this location had the highest temperature and solar radiation. Samples from Chiang Rai had the highest total phenolic content and antioxidant activity; this location had the widest range of day and night temperature and the soil with low nitrogen and phosphorus content. Variety PWC5 had the highest total phenolic content and total anthocyanin content, whereas baby corn genotypes had the highest total phenolic content and antioxidant activity 
ผู้เขียน
547030007-6 นาย เอกรินทร์ สารีพัว [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0