2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Electrochemical Behavior and microstructure of Recyclable Aluminum-Magnesium Alloy Hot-dip Coating Deposited on Low Carbon Steel Substrates 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 กันยายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Iron and Steel Research, International 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Central Iron and Steel Research Institute 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 22 
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Recycleed Al- Mg Alloy, Sacrificial ability, Anodic polarization,Corrosion 
ผู้เขียน
537040023-1 นาย พนมกร ขวาของ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0