2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ P-PCC: Parallel Pearson Correlation Condition for Robust Cosmetic Makeup Face Recognitions 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 6th International Conference on Information Science and Applications (ICISA2015) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Korea Industry Security Forum, Institute for Creative and Advanced Technologies / Korea Information Assurance Society, Kyonggi University  
     สถานที่จัดประชุม Holiday Inn Hotel, Pattaya 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กุมภาพันธ์ 2558 
     ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 339 
     Issue (เล่มที่) Part III 
     หน้าที่พิมพ์ 259-266 
     Editors/edition/publisher Kuinam J. Kim 
     บทคัดย่อ The performance of face recognition has been improved over the past; however, there remain some limitations, especially with noises and defects, such as occlusion, face pose, expression, and, in particular, cosmetic makeup change. Recently, the makeup has directly impacted on face characteristics, e.g., face shape, texture, and color, perhaps leading to low classification precision. Thus, this research proposes a robust approach to enhance the recognition accuracy for the makeup using Pearson Correlation (PC) combining with the channel selection (PCC). To further optimize the complexity, the parallelism of PCC was then investigated. This technique demonstrates the practicality and proficiency by outperforming the accuracy and computational time over a traditional PCA and PC. 
ผู้เขียน
547020051-9 น.ส. กนกมน รุจิรกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0