2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการออกแบบและการจัดการเครือข่ายโซ่อุปทานเอทานอลของไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับประชาคมอาเซียน 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2556 
     ถึง 24 พฤศจิกายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 649-660 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
527040013-3 นาง โรจนี หอมชาลี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0