2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งคลังกลางสำหรับโซ่อุปทานเอทานอลของไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 มีนาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า
     บทคัดย่อ
     คำสำคัญ
ผู้เขียน
527040013-3 นาง โรจนี หอมชาลี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0