2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
Date of Distribution 7 March 2015 
Conference
     Title of the Conference การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 
     Organiser วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (IJPS) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     Conference Place คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Province/State ขอนแก่น 
     Conference Date 7 March 2015 
     To 8 March 2015 
Proceeding Paper
     Volume ปีที่ 11 เล่มที่ 1 
     Issue ISSN: 1905-0852 
     Page 126-132 
     Editors/edition/publisher วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (IJPS) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     Abstract ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Consumer’s Expectation on Healthy Drinks สาริศา มโนมยิทธิกาญจน์1 , มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ2* บทคัดย่อ ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สาริศา มโนมยิทธิกาญจน์1, มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ2* การบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ส่งผลให้ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนั้นมีการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด จึงนำมาสู่วัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อทราบความคาดหวังของผู้บริโภคต่อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพคือการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อหรือบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความคาดหวังต่อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเน้นกลุ่มผู้ที่ซื้อหรือบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีจำนวน 28 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2557 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถอดความ เข้ารหัส แปลความหมาย ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลมีความคาดหวังต่อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีในตลาดปัจจุบัน ได้แก่ ความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ คือ เป็นธรรมชาติ ปลอดภัย มีรสชาติอร่อยและเนื้อสัมผัสเนียนละเอียด สำหรับความคาดหวังต่อแหล่งจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนั้น พบว่ามีความสัมพันธ์และความสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตโดยผู้บริโภคต้องการซื้อจากแหล่งที่สะดวกสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันส่วนความคาดหวังต่อประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการที่ผู้บริโภคจะพิจารณา คือต้องมีวิตามินซี มีสารต้านอนุมูลอิสระ แต่ขณะเดียวกันต้องไม่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าร่างกายไม่สบายหลังจากดื่ม ผู้บริโภคมองว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีในปัจจุบันทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบปรุงสดได้ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริโภคในการเสนอรสชาติที่ปราศจากน้ำตาล หรือหวานน้อย มีวิตามินซี มีสารต้านอนุมูลอิสระ แต่ยังตอบสนองได้น้อยกับความคาดหวังเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติ ความปลอดภัย และความคาดหวังต่อแหล่งจำหน่ายในกรณีรูปแบบปรุงสด จากการศึกษานี้สรุปได้ว่าความคาดหวังของผู้บริโภคต่อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีในตลาดปัจจุบันยังได้รับการตอบสนองไม่ครอบคลุม กล่าวโดยสรุป ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยังต้องได้รับการพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยความคำนึงถึงความคาดหวังของผู้บริโภคอย่างตรงจุดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น คำสำคัญ: เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, ความคาดหวังของผู้บริโภค Abstract Consumer’s Expectation on Healthy Drinks Sarisa Manomayitthikan , Maneerat Rattanamahattana2* The trend of healthy beverage consumption has been steadily increasing popularity over the past five years, and the number of healthy drinks will increase in the future. Consequently, the market offers a variety of healthy drinks that more closely to the needs of consumers. The purpose of this research was to study the expectations of consumers with healthy drinks on the current market. The qualitative approach was used through in-depth interviews focusing on consumers’ buying behavior and expectations on healthy drinks. Twenty-eight key informants, who usually buy healthy drinks at least once a week, participated in this study during February to April, 2014. All interviews were then transcribed, coded, and interpreted by content analysis. Our study found that, in terms of the product expectations, the consumers expected the healthy drinks to be natural, safe, and tasty with smooth texture. For the distribution expectations, the consumers preferred to buy the products conveniently from places in connection with their daily lifestyle. Regarding the nutrition expectations, the consumers viewed that the product should contain vitamin C, antioxidant with no substance that could cause them feeling uncomfortable after taking the healthy drinks. The current products on the market, either instant or freshly-prepared healthy drinks had met the consumers’ expectations on sugar-free or low sugar, vitamin C and antioxidants. However, little had yet been responded to their expectations regarding the natural, safe product expectation including convenient places for buying the freshly prepared drinks. In conclusion, considering the consumer expectations and unmet needs on healthy drinks, areas of improvement on product and marketing development must be further developed toward better consumers’ health. Keywords: Healthy Drinks, Consumer’s Expectation 
Author
555150045-6 Miss SARISA MANOMAYITTHIKAN [Main Author]
Pharmaceutical Sciences Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Full paper 
Type of Presentation Poster 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0