2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ “ผ้าเก็บ”กับการธำรงชาติพันธุ์ของชาวส่วยบ้านเปือย จังหวัดศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Humanites and Social Sciences 2014 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty and Humanities and Social Sciences Khonkaen University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Faculty and Humanities and Social Sciences Khonkaen University  
     จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2557 
     ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 th 
     Issue (เล่มที่) 302-314 
     หน้าที่พิมพ์ 992-1004 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545080060-8 น.ส. พจณิชา ศกุนะสิงห์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1