2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ พฤติกรรมทางไฟฟ้าเคมีบนผิวขัดลาดเอียงของเหล็กชุบเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมรีไซเคิลด้วยงิธีการจุ่มร้อน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 มีนาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิศวสารลาดกระบัง 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 32 
     ฉบับที่
     เดือน มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางไฟฟ้าเคมีในระดับจุลภาคบนผิวขัดลาดเอียงของเหล็กชุบเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมรีไซเคิลด้วยวิธีการจุ่มร้อน ที่ทำการศึกษาบริเวณต่าง ๆ ของชั้นเคลือบที่ได้จากการขัดทำมุมน้อยกว่า 6 องศา เพื่อเปิดผิวของชั้นเคลือบให้เห็นบริเวณ intermetallic compound, บริเวณ interface และบริเวณ coating โดยทำการศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโครงสร้างด้วยเทคนิค energy dispersive x – ray spectroscopy ศึกษาพฤติกรรมทางไฟฟ้าเคมีด้วยเทคนิค anodic polarization measurement และ open circuit potential ผลการทดลองพบว่า บริเวณ intermetallic compound มีความว่องไวในการทำปฏิกิริยาต่ำที่สุด ในขณะที่บริเวณ coating มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด และจากข้อมูลของ anodic polarization curve แสดงให้เห็นว่าบริเวณต่าง ๆ ของชั้นเคลือบมีความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนแบบพาสซีฟฟิล์ม 
     คำสำคัญ พฤติกรรมทางไฟฟ้าเคมี เหล็กชุบเคลือบอลูมิเนียม โพเทนชิโอสแตท อลูมิเนียมรีไซเคิล 
ผู้เขียน
555040068-7 น.ส. ลลิตา เพียราษฎร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0