2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Investigation of Perpendicular Magnetic Recording Footprint by Spin-Stand Microscopy 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มีนาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON2015) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Electrical Engineering Academic Association of Thailand, EEAAT 
     สถานที่จัดประชุม the Phuket Graceland Resort & Spa 
     จังหวัด/รัฐ Phuket 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 มีนาคม 2558 
     ถึง 20 มีนาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher The Electrical Engineering Academic Association of Thailand 
     บทคัดย่อ The characteristics of magnetic recording are necessary to understand in order to increase areal densities and improve the perfermance of recording system. Therefore, experimental tools must be developed to help researchers to carry out signal and noise recording experiments on different heads and media combinations. In this paper, the perpendicular magnetic recording footprint using spin-stand microscopy is demonstrated. It was found experimentally that the magnetic footprint can precisely catch some recording dynamics of the write heads during the write gate off conditions and also provide useful insight information of the recording performance. 
ผู้เขียน
555040007-7 นาย ณัฏฐพล ไชยดวงศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0