2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Association of Chicken Growth Hormone Gene with Growth Traits in Thai Broiler 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มกราคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Khon kaen Agriculture journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, khon kaen University 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 0125-0485 
     บทคัดย่อ The aim of the study was to determine the association of chicken growth hormones (cGH) with growth performance in Thai broiler. The hybrid crossbred from commercial PS broiler with four Thai synthetic breeds; Kaen Thong (KT), Khai Mook Esarn (KM), Soi Nin (SN), and Soi Pet (SP) were established for a purpose of developing a suitable terminal breeding program for Thai broilers. A total of 408 samples were collected from four Thai broiler lines at 8 weeks of age. Samples were genotyped using PCR-RFLP method. The cGH was associated with body weight at hatching; at 4, 6, 8, 10 weeks of age and with average daily gain; during 0-6, 0-8, and 0-10 weeks of age in PS x KM chickens. For PS x KT populations, cGH showed only significant association with body weight at hatching. According to the results, cGH gene may be used as a candidate gene, to improve growth traits of Thai broilers. 
     คำสำคัญ cGH Gene, Growth Traits, PCR-RFLP, MAS, Thai Broilers 
ผู้เขียน
565030089-6 Ms. NGUYEN THI LAN ANH [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0