2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ PARAOXONASE 1 (PON1) GENE POLYMORPHISMS AND METABOLIC SYNDROME IN THAI WITH CIGARETTE SMOKING 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มีนาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 83rd EAS congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม European Atherosclerosis Society  
     สถานที่จัดประชุม The Scottish Exhibition and Conference Centre (SECC)  
     จังหวัด/รัฐ Glasgow, Scotland  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 มีนาคม 2558 
     ถึง 25 มีนาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ Objective: Cigarette smoking is related to oxidative stress and contributes to the risk of metabolic syndrome (MetS). Two polymorphisms of PON1, Gln192Arg (A575G; rs662) and C-108T (rs705379), alter its enzyme ability to protect low density lipoprotein (LDL) from oxidation. Although the associations between these polymorphisms and the MetS components have been reported, they may be modified by smoking. The objective of this study was to investigate the association of PON1 gene polymorphisms (rs662 and rs705379) with the risk of MetS in Thai cigarette smokers. Method: A total of 212 Thai cigarette smokers (mean age: 54.4±10.0 years; 54 former and 158 current smokers) were recruited. The prevalence of MetS was determined according to modified National Cholesterol Education Program III criteria. PON1 gene polymorphisms (rs662 and rs705379) were determined in genomic DNA. Result: The respective frequencies of rs662 A and G alleles were 30.9% and 69.1%, whereas the C and T alleles of rs705379 were 45.8% and 54.2%. Only rs705379 revealed the relationship with MetS; TT was associated with an increased risk of MetS (OR = 3.10, 95%CI 1.18-8.16) and with higher waist/hip ratio, as compared with CC. For rs662, the subjects with GG had significantly lower levels of total cholesterols and LDL-C (p=0.032 and 0.043), but had higher systolic blood pressure (p=0.036) than those with AA genotype. Weak linkage disequilibrium (D'=0.72) between these two polymorphisms was observed. Conclusion: The present study demonstrated the association of PON1 gene polymorphism, rs705379, with the risk of MetS in Thai subjects with cigarette smoking. 
ผู้เขียน
557100024-8 น.ส. นิสา เดชาราชกุล [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
517100018-9 น.ส. ปรารถนา ยงสกุลชัย
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
557100026-4 น.ส. อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
577100010-1 น.ส. รุจิกรณ์ รัตนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
545090015-7 น.ส. ศศิธร ไขชัยภูมิ
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0