2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2558 
     ถึง 27 มีนาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 34 
     Issue (เล่มที่) HMP31 
     หน้าที่พิมพ์ 334 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาเรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย ในครัวเรือนของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด 2) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด และ 3) เพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนที่เหมาะสม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีการดำเนินการวิจัย เชิงพรรณนา มีกลุ่มตัวอย่างจากหัวหน้าครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง 308 ตัวอย่าง 12 หมู่บ้าน ซึ่งมีผลการศึกษาพบว่า 1. ในการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุตั้งแต่41-50 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ 5,000-10,000 บาท มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน จำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนไม่ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องด้วยขาดความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เนื่องด้วยประชาชนไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจากหน่วยงานราชการ 2. ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มักทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ โดยไม่มีการแยกประเภทของขยะ การทิ้งขยะ การจัดเก็บขยะ การจัดขยะ และองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ไม่ให้ความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 3. การเสนอแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนที่เหมาะสม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด อบต. ควรกำหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นนโยบายหลัก ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละชุมชน จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นในด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี โดยเน้นให้จัดโครงการต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ควรมีระบบการติดตามและประเมินผลในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่ หรือเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ คำสำคัญ: การจัดการขยะมูลฝอย  
ผู้เขียน
555280195-2 นาย ฐิติวัฒน์ โสคำแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0