2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาศักยภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน:กรณีผลิตภัณฑ์จากใยบวบ กลุ่มไทเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารเรียนรวม คณะพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2558 
     ถึง 27 มีนาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2191-2198 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ This research examines the combination of quantitative and qualitative research. The objective is to study the operations and the factors involved. Including the potential implementation of Community Group Tai Meung Peer.The study population included Community Enterprise Martian priesthood. Data were collected by interview results show that: 1) the group has 30 members, all of whom are female, aged between 30-39 years of education elementary education. The main occupation farmers income period 5000-9999 baht operation for 12 years 2) the performance of the group is. By defining the learning process Convergence to local knowledge is different and stylish. The directional operation. Production planning Marketing Management The learning process Executive Member Process management and executive search services,community members,3) factors related to the operation. Finance, manufacturing, marketing, management, labor leaders, the participation of members of the raw material to analyze the potential of manufacturing operations, loofah, depending on the season, a major buyer in the area also have references from nearby. The competition is intense, and highly competitive in the market is the same. Available species could replace the 
ผู้เขียน
555280334-4 นาย สยาม ทิมี [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0