2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Tha classification model for hard disk drive functional tests under sparse data conditions 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 เมษายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The international conference on agents and artificial intelligence  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World academy of science engineering and technology 
     สถานที่จัดประชุม Paris, France 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 พฤศจิกายน 2553 
     ถึง 3 พฤศจิกายน 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2010 
     Issue (เล่มที่) 71 
     หน้าที่พิมพ์ 426 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
517040020-5 น.ส. ศิโรรัตน์ พัฒนไพโรจน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0