2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาวัฏภาคเคลื่อนที่ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงคุณภาพของฮอร์โมนเพศโดยเทคนิค Thin Layer Chromatography: กรณีศึกษาตัวอย่างเลือดปลาไหลนา (Monopterus albus) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร/สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 กุมภาพันธ์ 2558 
     ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 53 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1307 – 1316 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Objective of this study was to validate optimal mobile phase in Thin Layer Chromatography analysis of sex steroid hormone profiles in plasma of swamp eel, Monopterus albus. Investigations were divided into 2 steps; the first step was to study an optimization of mobile phase using 5 solvent mixtures includes 1) chloroform:acetone, 9:1 (v/v), 2) benzene:ethyl acetate:acetone, 6:1:1 (v/v), 3) chloroform: benzene:methanol, 10:3:1 (v/v), 4) benzene:ethyl acetate, 2:1 (v/v) and 5) chloroform: methanol, 10:1 (v/v). The second step was evaluation of plasma sex steroid profiles in M. albus, divided into three groups according to weight and total length of fish; as <100 g/ < 40 cm, 100 – 200 g/ 40 – 50 cm and > 300 g/ > 60 cm, respectively. The best of optimal mobile phase was chloroform:benzene:methanol. Plasma sex steroids detected in presumably female M. albus include progesterone, 17α-hydroxyprogesterone, testosterone, 17β-estradiol and unknown. However, similar approach did not detect plasma sex steroid profiles in presumably male. 
ผู้เขียน
557030013-2 นาย ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0