2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอาชญากรรมด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 34 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2558 
     ถึง 27 มีนาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2558 
     Issue (เล่มที่) 34 
     หน้าที่พิมพ์ 172-180 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้นำเสนอการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตเมืองและนอกเขตเมืองด้วยการทำเหมืองข้อมูล โดยนำขั้นตอนวิธีริปเปอร์ (Ripper Algorithm) มาทำการศึกษา ข้อมูลที่นำมาศึกษาเป็นข้อมูลอาชญากรรมจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้จากระบบข้อมูลสารสนเทศ Polis ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย 26 สถานี 5 ประเภทคดี ได้แก่ คดียาเสพติด คดีการพนัน คดีลักทรัพย์ คดีข่มขืนกระทำชำเรา และคดีขับขี่รถขณะเมาสุรา ผลการศึกษาพบว่า กฎที่ได้จากความสัมพันธ์เกี่ยวกับคดีแต่ละประเภทนั้นมีเวลาและสถานที่เกิดเหตุแตกต่างกันตามเขตพื้นที่ ในคดีลักทรัพย์ สถานที่เกิดเหตุซึ่งพบในเขตเมืองเป็นแหล่งค้าขายหรือแหล่งสาธารณะซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่มาก แต่นอกเขตเมืองจะเป็นเคหะสถาน คดีขับรถขณะเมาสุราเกิดเหตุในเขตเมืองและนอกเขตเมืองซึ่งเป็นอำเภอขนาดใหญ่เป็นช่วงเวลา 18.00-02.59 น. และนอกเขตเมืองซึ่งเป็นอำเภอขนาดเล็กจะพบช่วงเวลา 09.00-11.59 น. ส่วนคดีข่มขืนกระทำชำเราและคดีการพนันพบการเรียนรู้กฎเฉพาะนอกเขตเมือง ในเขตเมืองไม่พบการเรียนรู้กฎ ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษานี้จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เขียน
535020028-9 น.ส. พรพิรุณ โอ่งอินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0