2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การนิยามและการแสดงตัวตนของส่วยบ้านเปือยใหม่ผ่านพิธีกรรมรำแถน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 34 th National Graduate Research Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทายลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2558 
     ถึง 27 มีนาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 1  
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1518-1528 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545080060-8 น.ส. พจณิชา ศกุนะสิงห์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0