2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Determination of total phenolics and ascorbic acid related to an antioxidant activity and thermal stability of the Mao fruit juice 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 กันยายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Food Research Journal 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universiti Putra Malaysia 
     ISBN/ISSN 1985-4668 
     ปีที่ 22 
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 618-624 
     บทคัดย่อ This study was aimed to determine total phenolics and ascorbic acid in association with their antioxidant activity and thermal stability. Both total phenolics and ascorbic acid contents of the mao juice were 337.52 mgGAE/100 mL and 175.34 mg/100 mL, respectively. Their antioxidant activity was comparatively assayed by four antioxidant methods, and found to be 590.81 mg BHT/100 mL, 95.41 mg Trolox/100 mL, 488.96 mg Trolox/100 mL and 15.77 mM Fe2+/100 mL, according to each corresponding substrate of 1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH), 2,2´-azinobis(3-ethylbenzothiazoline 6-sulphonate (ABTS), N,N-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride (DMPD) and ferric reducing antioxidant power (FRAP), respectively. The heating effect on total phenolics of the mao juice was also investigated. It was found that changes in the antioxidant activity related total phenolics of the juice sample were not significantly found, indicating high thermal stability.  
     คำสำคัญ Mao juice, Antioxidant activity, Total phenolics, Ascorbic acid, Thermal stability 
ผู้เขียน
557020018-8 น.ส. ทิติยา ศรีภักดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0