2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Developing STS Circular motion Unit for Providing Students’ perception of the relationship between Science Technology Engineering and Mathematics 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มีนาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Mediterranean Journal of Social Sciences  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Mediterranean Journal of Social Sciences  
     ISBN/ISSN 2039-2117 
     ปีที่
     ฉบับที่ 3 S1 
     เดือน may
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 268-275 
     บทคัดย่อ STEM education suggested that students should be enhanced to learn science with integration between Science, Technology, Engineering and Mathematics. To help Thai students make sense of relationship between Science, Technology, Engineering and Mathematics, this paper presents learning activities of STS Circular Motion Unit. The developing of STS Circular Motion Unit is a part of research that aimed to enhance students’ perception of the relationship between Science Technology Engineering and Mathematics. This paper will discuss how to develop Circular Motion Unit through STS approach in framework of Yuenyong (2006) where learning activities were provided based on 5 stages. These included (1) identification of social issues, (2) identification of potential solutions, (3) need for knowledge, (4) decision-making, and (5) socialization stage. The learning activities could be highlighted as following. First stage, we use movie of ‘Conan the barbarian (human catapult)’. Second stage, students will need to identification of potential solutions by Create Catapult Model. The need of scientific and other knowledge will be proposed for various alternative solutions. Third stage, students will gain their scientific knowledge through laboratory and simulation of projectile motion. Fourth stage, students have to make decision for the best solution of designing and creating catapult model based on their scientific knowledge and others (e.g. mathematics, economics, art, value, and so on). Finally, students will present and share their catapult model in society (e.g. social media or exhibition) in order to validate their ideas and redesigning.  
     คำสำคัญ STEM, STS, Circular motion, Technological Process, Engineering Design  
ผู้เขียน
565050300-4 น.ส. ประภัสสร เศรษฐา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0