2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Challenges in complete denture fabrication: Opinions and experiences of postgraduate students 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 พฤษภาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Chulalongkorn University Dental Journal  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chulalongkorn University Dental Journal Office 
     ISBN/ISSN 0215-2534 
     ปีที่ 38 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม 2558
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Objectives Limited information is available on prosthodontic postgraduate students’ views regarding complete denture education. This study aimed to investigate the opinions and experiences of Thai prosthodontic postgraduate students toward complete denture laboratory practice. Materials and methods A self-administered questionnaire was mailed to all dentists who currently enrolled in prosthodontics postgraduate programs in Thailand during the academic year 2012. The questionnaire consisted of close- and open-ended questions on opinions and experiences related to laboratory work in complete denture fabrication. Results The response rate was 95 percent. Majority indicated that, among all laboratory procedures, posterior teeth arrangement was the most difficult (82%), most time-consuming (93%), and most needing an aiding device (81%). Eighty-one percent of those who indicated this step as the most difficult to perform specified that there were challenges in establishing the appropriate occlusal scheme. More than half (54%) of those who marked this step as most needing an aiding device gave the reasons that posterior teeth arrangement had several critical steps, and it requires more skill. The respondents who indicated posterior teeth setting as the most time-consuming (93.2%) spent on average 16.7 ± 14.8 hours (mean ± SD) on this step (range 1.5-63 hours). Conclusions Posterior teeth setup appears to be the most difficult step which directly corresponds with the three most common errors. The negative opinions of students toward this step indicate the aspects of complete denture training that need improvement. Novel teaching techniques should be developed to reduce common errors as well as save the time for teeth arrangement. 
     คำสำคัญ complete denture; dental education; laboratory practice; prosthodontic postgraduate students; teeth arrangement 
ผู้เขียน
527130001-9 น.ส. กุลธิดา รักษ์ศีลขันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 9