2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Anatomical Associations of Mandibular Nerve Branches in Thai Cadavers 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 16 เรื่อง “Neurology for Non-Neurologist” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมบรรยาย 1 และบรรยาย 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กุมภาพันธ์ 2558 
     ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 9, 10 
     Issue (เล่มที่) 1905-6729 
     หน้าที่พิมพ์ 243 
     Editors/edition/publisher ผศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ์ 
     บทคัดย่อ The mandibular nerve (MN) branches supply the areas of infratemporal fossa and oral cavity. Clinically, the variations of these nerves must be concerned before maxillofacial surgeries. The variant MNs especially the lingual nerve (LN) and inferior alveolar nerve (IAN) have been reported in many races. However, this data has never been documented in Thai population. This study aimed to investigate anatomical associations of MN branches in Thai cadavers. Fifty- one hemi-sectioned heads of embalmed Thai cadavers were carefully dissected to observe 1) the bifurcation pattern between LN and IAN, 2) the communication of the MN branches, and 3) the distances from lower 2nd molar (mesial and distal aspect) to LN. The results showed that there are 2 types of LN-IAN bifurcation (upper [96.08%] and lower [3.92 %] mandibular notch. In addition, we found 3 types of unusually communicating branches (type I [55.56 %]: between LN and IAN, type II [33.34 %]: between LN and trunk of MN, and type III [11.11 %]: between LN and auriculotemporal nerve, respectively. Moreover, the distances from mesial and distal lower 2nd molar to the LN are approximately 11.54± 2.53 and 11.35± 2.23 mm. These anatomical associations of mandibular nerve branches observed in Thai cadavers are the basic data that may be important before operation in maxillofacial region. 
ผู้เขียน
565070002-0 น.ส. จีรภัทร สิงห์สร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Boehringer Ingelheim-Pacific Healthcare and North Eastern Neuroscience Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 6 กุมภาพันธ์ 2558 
แนบไฟล์
Citation 0