2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antioxidant Activity and Total Phenolic Compound of Aged Garlic Extract  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มีนาคม 2557 
     ถึง 28 มีนาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 15 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1567-1571 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Garlic (Allium sativum) is a well known and widely used medicinal herb in Asia. It contains several bioactive constituents and possesses health promoting properties. Extracts of fresh garlic are fermented for 13 months to produce aged garlic extract (AGE) that contain antioxidant phytochemicals to prevent oxidative damage. This study examined the antioxidant activities of aged garlic extract by using, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay, ferric reducing antioxidant power (FRAP) and total phenolic compound. Results of the present study showed that the total phenolics compound was 56.02±5.29 μg TAE/mg plant extract and FRAP value of aged garlic extract was 119.44±18.79 μmol/g crude extract. The 50% inhibition of DPPH activity of aged garlic extract was 3.23±0.57 μg/ml. This indicated that the aged garlic extract produced by our laboratory showed high antioxidant activities both by DPPH and FRAP assays. 
ผู้เขียน
545070046-8 น.ส. ธรรญญพร วิชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0