2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Garcinia mangostana pericarp extract alleviates hypertension via oxidative stress reduction and normalizes cardiac hypertrophy in L-NAME-induced hypertensive rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2558 
     ถึง 27 มีนาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2015 
     Issue (เล่มที่) 34 
     หน้าที่พิมพ์ 64-73 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Garcinia mangostana (mangosteen), a xanthone derivative, one class of polyphenolic compounds which were shown to be a potent benefit for antioxidant property. The aim of this study was to investigate the preventive effect of mangosteen pericarp extract on systolic blood pressure (SBP), oxidative stress markers and cardiac wall dimension in nitric oxide-deficient hypertensive rats. Male Sprague-Dawley rats were given N-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) in drinking water to induce hypertension, and simultaneously treated with mangosteen pericarp extract (L-NAME+Mag group). Age-matched rats served as a control group and normotensive treated with mangosteen pericarp extract (Control+Mag group). We found that SBP, superoxide production, and plasma malondialdehyde level in L-NAME+Mag rats was significantly lower than those in L-NAME which is corresponding to an increase in ventricular luminal area (p<0.05). In conclusion, mangosteen pericarp extract has antihypertensive property and improved cardiac wall remodeling in L-NAME-induced hypertensive model. 
ผู้เขียน
577070001-7 นาย พัฒนพงษ์ บุญพรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
557070007-3 นาย เทวฤทธิ์ เบิกบาน
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
557070037-4 นาย สราวุธ บรรบุผา
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567070005-8 น.ส. รรินธร สัมฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0