2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Asiatic Acid Reduces Blood Pressure by Enhancing Nitric Oxide Bioavailability with Modulation of eNOS and p47phox Expression in l-NAME-induced Hypertensive Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 มีนาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Phytotherapy Research 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร John Wiley & Sons, Inc. 
     ISBN/ISSN 10 
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่ 28 
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 1506-1512 
     บทคัดย่อ We investigated the effect of asiatic acid (AA) on hemodynamic status, vascular function, oxidative stress markers, endothelial nitric oxide synthase (eNOS), and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) oxidase subunit expression in Nω-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride (l-NAME)-induced hypertensive rats. Male Sprague–Dawley rats treated with l-NAME (40 mg/kg/day) in drinking water for 5 weeks showed significant increases in mean arterial pressure, heart rate, hindlimb vascular resistance, vascular dysfunction, superoxide anion (O2•−) production, and plasma malondialdehyde. Moreover, NO metabolite (NOx) levels were reduced, aortic eNOS expression was downregulated, and NADPH oxidase subunit p47phox was upregulated in hypertensive rats (p < 0.05). Hypertensive rats that were administered AA (10 or 20 mg/kg/day) for the last 2 weeks of the study showed significant improvement in hemodynamic status and vascular function. The antihypertensive effects of AA were associated with elevated plasma NOx levels, together with upregulation of eNOS expression. Decreased vascular O2•− production, consistent with downregulation of p47phox expression, was also observed after AA treatment. Our results are therefore consistent with a model whereby AA reduces blood pressure by enhancing NO bioavailability. 
     คำสำคัญ hypertension;nitric oxide;asiatic acid;oxidative stress;vascular dysfunction 
ผู้เขียน
557070037-4 นาย สราวุธ บรรบุผา [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0