2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Equity of access to and utilization of reproductive health services in Thailand: national Reproductive Health Survey data, 2006 and 2009 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 ธันวาคม 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Reproductive Health Matters 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร England 
     ISBN/ISSN S09 6 8 - 8 08 0 ( 1 1 ) 37 5 6 9 - 6 
     ปีที่ 19 
     ฉบับที่ 37 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
     หน้า 86-97 
     บทคัดย่อ This study assessed trends in equity of access to reproductive health services and service utilization in terms of coverage of family planning, antenatal care and skilled birth attendance in Thailand. Two health indicators were measured: the prevalence of low birthweight and exclusive breastfeeding. Equity was measured against the combined urban–rural areas and geographic regions, women's education level and quintiles of household assets index. The study used data from two nationally representative household surveys, the 2006 and 2009 Reproductive Health Surveys. Very high coverage of family planning (79.6%), universal antenatal care (98.9%) and skilled birth attendance (99.7%), with very small socioeconomic and geographic disparities, were observed. The public sector played a dominant role in maternity care (90.9% of all deliveries in 2009). The private sector also had a role among the higher educated, wealthier women living in urban areas. Public sector facilities, followed by drug stores, were a major supplier of contraception, which had a high use rate. High coverage and low inequity were the result of extensive investment in the health system by successive governments, in particular primary health care at district and subdistrict levels, reaching universality by 2002. While maintaining these achievements, methodological improvements in measuring low birthweight and exclusive breastfeeding for future reproductive health surveys are recommended. 
     คำสำคัญ family planning, antenatal care, skilled attendance at delivery, equity and access, exclusive breastfeeding, low birthweight, reproductive health surveys, Thailand 
ผู้เขียน
527150006-7 นาง สุรัชดา ชนโสภณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0