2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Nature of science presented through the history of heat in Vietnamese physics textbooks. Some suggestions for teachers 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 เมษายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Applied Sciences Research 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (Google scholar, Ulrich Periodicals) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร American-Eurasian Network for Scientific Information Journals  
     ISBN/ISSN 1819-544X 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 2575-2584 
     บทคัดย่อ
     คำสำคัญ nature of science, explicit, reflective, historical approach, heat 
ผู้เขียน
557050023-7 Ms. THI PHUONG THAO DO [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0