2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Learning Environment in Vietnamese Physics Teacher Education Programme through the Lens of Constructivism: A Case study of a State University in Mekong Delta region, Vietnam 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 พฤศจิกายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Science and Mathematics Education 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer, Germany, USA 
     ISBN/ISSN 1573-1774 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน ์์November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ constructivism, cultural and social traditions, learning environment, Physics Teacher Education, Vietnam 
ผู้เขียน
557050023-7 Ms. THI PHUONG THAO DO [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0