2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Outcomes of Workshop for Introduced View of Nature of Science to Vietnamese Science Teachers in Mekong Delta Region of Vietnam 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มีนาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Mediterranean Journal of Social Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MCSER-Mediterranean Center of Social and Educational Research, Rome-Italy 
     ISBN/ISSN 2039-2117 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 599-607 
     บทคัดย่อ
     คำสำคัญ nature of science, Vietnamese teachers, constructivist, VNOS-C 
ผู้เขียน
557050023-7 Ms. THI PHUONG THAO DO [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0