2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ An empirical analysis of smallholder farmers in the supply chain: A case study of navel orange farmers in Gannan, China 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กรกฎาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KHON KAEN ARICULTURE JOURNAL  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่
     เดือน April - June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 387-398 
     บทคัดย่อ The objectives of this paper are to identify the constraints confronting smallholder farmers in the supply chain, and to investigate the relationship between the constraints and the farm and farmer characteristics. The study utilized survey data collected from smallholder navel orange farmers in Gannan, which is the largest navel orange region in China. The smallholder farmers’ constraints were assessed using factor analysis and multiple regression. The result provides a thematic summary of the farmers’ perceptions on the constraints. Results of the study reveal that the major constraints confronting smallholder navel orange farmers are marketing, transportation and product competitiveness. The results also reveal that most of the farm and farmers’ characteristics such as number of trees, total yield, and education level were inversely related to the constraints confronting the farmers in the supply chain. Based on the relationship between the constraints and farmers’ socioeconomic characteristics, some suggestions including cultivation technology training reinforcement, organization construction, information platform integration, and agricultural insurance are provide to overcome the constraints confronting smallholder navel orange farmers. 
     คำสำคัญ Smallholder farmers, Supply chain, Constraints, Gannan 
ผู้เขียน
527030020-2 Mr. RAO ZHIWEI [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0