2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Trans Border Food and Products The Translocality of Migrant Workers from Myanmar in Khon Kaen City Suburban Area 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 3rd MSSRC International Conference on Mekong Region and ASEAN in Transition People and Transborder Issues 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กันยายน 2557 
     ถึง 12 กันยายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 16 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555080017-0 น.ส. วิลาสินี โสภาพล [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0