2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Momordica cochinchinensis aril extract induced apoptosis in human MCF-7 breast cancer cells  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 มิถุนายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร UICC Asian Regional Office and the National Cancer Center of Korea  
     ISBN/ISSN 1513-7638  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Momordica cochinchinensis Spreng (MC) has been used in traditional medicine due to its high carotenoid content. The objective of this study was to investigate the mechanism underlying the apoptotic effect of MC on human MCF-7 breast cancer cells. The lycopene-enriched aril extract of MC (AE) showed cytotoxicity and antiestrogenicity to MCF-7 cells. By DAPI staining, AE induced cell shrinkage and chromatin condensation. From flow cytometric analysis, AE increased the percentage of the cell population in early apoptosis stage when compared with the control group. By RT-PCR analysis, AE significantly increased the expression of the proapoptotic bax gene and did not affect the expression of the anti-apoptotic bcl-2 gene. Moreover, AE enhanced the caspase 6, 8 and 9 activities. Taken together, we conclude that AE of MC fruit has anticancer effects on human MCF-7 breast cancer cells by induction of cell apoptosis via both intrinsic and extrinsic pathways of signaling  
     คำสำคัญ Momordica cochinchinensis, Breast cancer, Apoptosis, bcl-2 and bax gene, caspases activity, MCF-7 cells.  
ผู้เขียน
535150007-2 นาย ภุชงค์ เพ็ชรศักดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0