2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Workability and Strength of High Calcium Geopolymer Concrete Cured at Room Temperature 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Annual Concrete Conference 7 การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 7 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมระยองรีสอร์ท 
     จังหวัด/รัฐ ระยอง 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 ตุลาคม 2554 
     ถึง 21 ตุลาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2554 
     Issue (เล่มที่) MAT-25 
     หน้าที่พิมพ์ MAT120-125 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
527040020-6 นาย พัฒนพงศ์ โตภาคงาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0