2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of admixtures on high calcium geopolymer concrete cured at room temperature 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม KKU-IENC 2012 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Kosa Hotel  
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 มิถุนายน 2558 
     ถึง 12 มิถุนายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2012 
     Issue (เล่มที่) A01_214 
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
527040020-6 นาย พัฒนพงศ์ โตภาคงาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0