2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Standardization of DPPH, ABTS and FRAP assays with six reference compounds for estimating antioxidant capacity of the tomato extracts using an ultrasound assisted extraction 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 ธันวาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Phytomedicine 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Phytomedicine 
     ISBN/ISSN 0975-0185 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Comparative calibrating of the antioxidant power of standard compounds, including gallic acid, catechin, Trolox, α-tocopherol, ascorbic acid and BHT were assessed by DPPH, ABTS and FRAP assays to determine total antioxidant activity of ten varieties of tomato extracts using ultrasound assisted extraction. Similar trends in their scavenging activities were found, resulted in the following rank; gallic acid > catechin > trolox > α-tocopherol > ascorbic acid > BHT. Both lipophilic and hydrophilic parts of the extracts were given in these assays in association with using hexane and 50% (v/v) methanol as their efficient extraction solvents, respectively. Their averaged values of the ascorbic acid equivalent antioxidant capacities (AEAC, µmol ascorbic acid/100g DW) were relatively confined in the same ranges of 1341.8-1834.5, 1334.2-2194.8 and 930.7-1734.7 for DPPH, ABTS and FRAP, respectively. In addition, both contents of total phenolics and ascorbic acid known as major deals of antioxidants were also determined, indicating highly existing constituents of the natural antioxidants. 
     คำสำคัญ Antioxidant capacity, Total phenolics, Ascorbic acid, Ultrasonication extraction 
ผู้เขียน
577020058-8 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0