2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Determination of ascorbic acid and total phenolics related to the antioxidant activity of some local tomato (Solanum lycopersicum) varieties 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 เมษายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Der Pharma Chemica 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Der Pharma Chemica 
     ISBN/ISSN 0975-431X 
     ปีที่  
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 66-70 
     บทคัดย่อ The present study was aimed to determine ascorbic acid, total phenolics and antioxidant activity of five local tomato varieties available in fresh markets, namely “Rashinee”, “Puang”, “Sida”, “Tou” and “Cherry”, under optimum conditions of 2,6-dichlorophenolindophenol, Folin-Ciocalteu reagent and 2,2-diphenyl-picrylhydrazyl radical methods, respectively. Fresh tomato fruits were homogenized and kept as a freeze-dry powder prior to be extracted with methanol, ethanol and deionized water using ultrasonicator as a green extraction method. It was found that the methanol extracts of these samples gave rather higher antioxidant activities (171.6-197.1 mg BHT/100 g dry weight) and total phenolics (302.3-349.7 mg GAE/100 g dry weight) than those of both ethanol and aqueous extracts. It is evident that the total phenolics contents relate well with its corresponding antioxidant activity for all tomato varieties. However, the ascorbic acid contents (37.6-62.9 mg/100 g dry weight) of the aqueous extract could be cooperated as the synergistically reducing factor. 
     คำสำคัญ antioxidant activity, total phenolics, ascorbic acid, tomato 
ผู้เขียน
555020148-1 นาง พรทิพย์ บุญเกษม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
577020058-8 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0