2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Effect of Inorganic and Organic Pre-reducing Agents on Selenium Analysis in Tomato Sample using MicrowaveAssisted Digestion Followed by FI-HGAAS 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มกราคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY 
     ISBN/ISSN 0970-020X 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 31 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 171-176 
     บทคัดย่อ Optimum pre-reducing agents used to convert Se(VI) to Se(IV) for speciation analysis of inorganic selenium in tomato were investigated by FI-HGAAS. It was found that optimal conditions of Se(IV) consisted of 2 M HCl as carrier and 0.3%(w/v) NaBH4 in 0.2%(w/v) NaOH as reducing agent. Concerning the completely pre-reduction of Se(VI), various reducing agents were studied including KCl, KBr, KI, ascorbic acid and thiourea in association with dilute and concentrate HCl and effect of temperature. From results, two optimal pre-reducing agents:0.5%(w/v) KI/conc. HCl and 0.5%(w/v) thiourea/conc. HCl and heating for 30 min were chosen, giving a linearity between 5 and 25 ng/mL. LOD and LOQ were 0.5 and 2 ng/L, respectively. Both of pre-reducing agents were then applied to tomato digest based on dry basis of its sample, which comparatively resulted in 5.10 mg Se(IV)/kg and 29.12 mg Se(VI)/kg using 0.5%(w/v) KI/conc. HCl, and 3.84 mg Se(IV)/ kg and 22.29 mg Se(VI)/kg using 0.5%(w/v) thiourea/conc. HCl. 
     คำสำคัญ Selenium; Speciation; Pre-reduction; Tomato; FI-HGAAS. 
ผู้เขียน
577020056-2 น.ส. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0