2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Collaborative Production Planning in Multi-Plant Feed Mill Industry 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 เมษายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Mechanics and Materials 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Scientific.Net is a registered brand of Trans Tech Publications Inc. 
     ISBN/ISSN 1662-7482 
     ปีที่
     ฉบับที่ 781 
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 663-666 
     บทคัดย่อ In animal feed production, there are several feed products to be processed through mixer and pelleting machines. To avoid the contamination between two feed products, machines are required to be cleaned (i.e., machine setup) when switching production between different feed products. The cleaning process lessens the machine capacity. In this paper, the production planning based on the collaboration between two feed plants is tudied in order to reduce unnecessary machine setup time. The problem is to optimally allocate products to be processed in each plant with suitable production lot size. The trade-off between inter-plant transferring cost and the setup cost is considered. The mathematical model is developed and solved with small size problems. The results indicate that the collaborative plan provides the better plan with the cost 16.05% less than the non-collaborative production plan. 
     คำสำคัญ multi-plant production planning, feed production, mathematical model 
ผู้เขียน
527040015-9 นาย ศักดิ์ดา คำจันทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0