2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Unrelated Parallel Machine Scheduling with Sequence-Dependent Setup Times in Frozen Food Industry 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 เมษายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Mechanics and Materials 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications, Switzerland 
     ISBN/ISSN 1662-7482 
     ปีที่ 2015 
     ฉบับที่ 781 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 475-478 
     บทคัดย่อ In this paper, a scheduling problem in the freezing station of a frozen food industry is addressed. It is a case of the unrelated parallel machines with machine-dependent and job sequencedependent setup times problem. In a production shift, each freezing machine is allowed to process only products in the same product family. A mathematical model is developed to solve the problem in order to minimize the production related cost including production cost, fixed production cost, setup cost, inventory holding cost, and backlog cost. The proposed model is tested with a set of various problems. The results demonstrate that the proposed mathematical model could optimally solve the small sized problems. 
     คำสำคัญ Scheduling; Unrelated parallel machine; Sequence-dependent setup times. 
ผู้เขียน
547040036-3 นาย พชร ชาตะวิถี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0