2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Association of ABCB1 C3435T polymorphism with blood glucose levels and risk of coronary artery disease in Thais
ชื่อรางวัล Reach the world award
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The International Society on Thrombosis and Haemostasis 2015 Congress and 61st Annual SSC Meeting
วันที่รับมอบรางวัล 22 มิถุนายน 2558
สถานที่จัด Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
ประเทศ/รัฐ Toronto, Ontario/ Canada 
ผู้เขียน
557100009-4 นาย ศรสิทธิ์ จิรังดา [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

แนบไฟล์