2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาระบบการปกปิดตัวตนสำหรับข้อมูลสุขภาพ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มีนาคม 2557 
     ถึง 28 มีนาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 15 
     Issue (เล่มที่) 15 
     หน้าที่พิมพ์ 336-341 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การปรับปรุงคุณภาพและการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยได้นำเอาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการแก้ปัญหา อย่างไรก็ตามการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวยังเป็นความเสี่ยงที่มีแนวโน้มทีเพิ่มขึ้นในระบบการดูแลสุขภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องข้อมูลส่ที่สามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพโดยการจำกัดการใช้และการเปิดเผยข้อมูล การพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีเคแอนโนนิไมเซชัน ได้ทำให้เกิดกลไกป้องกันความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ผลของการศึกษาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องมือปกปิดตัวตนที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีค่าใช้จ่าย 
ผู้เขียน
565040169-2 นาย อดุลย นามาลี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0