2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Investigating Correlation between Attitude toward Chemistry and Motivation within Educational Digital Game-based Learning  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 22nd International Conference on Computers in Education 2014 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education  
     สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public Hall 
     จังหวัด/รัฐ Nara, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 
     ถึง 4 ธันวาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 316-323 
     Editors/edition/publisher Ying-Tien WU Thepchai SUPNITHI Tomoko KOJIRI Chen-Chung LIU Hiroaki OGATA Siu Cheung KONG Akihiro KASHIHARA 
     บทคัดย่อ Educational digital game-based learning, which is one of emerging pedagogies, could promote students’ motivation. With the benefit of the educational digital game-based learning, in this study, the educational digital game was designed for learning chemistry. To investigate the effect of attitude toward chemistry lesson on students’ motivation when they learn by using educational digital game, the study was conducted on eleventh grade students. The results show that attitude of interest in chemistry lesson makes students understanding and learning chemistry. The importance of chemistry in real-life, chemistry and occupational choice were not related to students’ motivation in attention, relevance, confident and satisfaction. Moreover, the students have a positive effect motivation after playing the educational digital game. To this end, this study concludes that the use of educational digital game-based learning could support students’ motivation even they have a positive or negative attitude in learning. 
ผู้เขียน
565050313-5 น.ส. ณัฐธิดา นันต๊ะแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0