2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Designing Educational Computer Game for Human Circulatory System: a Pilot Study  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 22nd International Conference on Computers in Education (ICCE 2014)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education 
     สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public Hall  
     จังหวัด/รัฐ Nara, Japan  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 
     ถึง 4 ธันวาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 571-578  
     Editors/edition/publisher Ying-Tien WU, Thepchai SUPNITHI, Tomoko KOJIRI, Chen-Chung LIU, Hiroaki OGATA, Siu Cheung KONG, Akihiro KASHIHARA 
     บทคัดย่อ Recently, digital games have been becoming popular and integral part of our society. The benefit of digital games is not only for fun but also for supporting learning by adding educational purpose into the games called educational games. In this study, we identified 12th grade students’ alternative conceptions of human circulatory concept by using two-tier test to design a game served as their alternative conceptions-based learning material. The tests consist of multiple-choice and confident scale. The results show that the students hold alternative conceptions (false-positive and false-negative group) in every concept of human circulatory system, especially homeostasis. From students’ alternative conception findings, in this study, an educational computer game was designed and developed, for example the Blood Donor game. To study the effectiveness of Blood Donor game, we explored the 11th grade students’ motivation and perception of learning before providing them game (pre-test) and perception after taking game (post-test). The results show that game can enhance students’ perceptions. Moreover, students’ motivation did not correlate to their perception, indicating that the developed game could be used for students who have low or high motivation in science.  
ผู้เขียน
565050326-6 นาย จตุภุช โลกายุทธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0